Działanie 3.1 Transport miejski - ZIT, IIT, typ projektu A, typ projektu B

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działania 3.1 Transport miejski - ZIT, IIT, typ projektu A transport miejski, typ projektu B Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).
Spis treści

Wyniki oceny

Anulowanie naboru

W ślad za decyzją IZ FEM z 16.04.2024r. (Komunikat w sprawie konieczności zamknięcia naborów w związku z rozdzielaniem działań ZIT / IIT OPK) anuluje się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działanie 3.1 Transport miejski - ZIT, IIT, typ projektu A transport miejski, typ projektu B Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) – nabór numer FEMP.03.01-IZ.00-027/24. Anulowanie naboru dokonuje się z dniem 23.04.2024 r.

Anulowanie dokonane jest zgodnie z §44 ust.3 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny. Decyzja podyktowana jest podtrzymaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej stanowiska dotyczącego konieczności wydzielenia z działań dedykowanych mechanizmowi terytorialnemu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) działań dedykowanych mechanizmowi Innych Inwestycji Terytorialnych Otulina Podkrakowska (IIT OPK). Tym samym konieczna jest zmiana zapisów SzOP FEM 2021-2027, Kryteriów wyboru projektów oraz Harmonogramu naborów w zakresie działań kierowanych do ZIT i IIT OPK.

Nabory zostaną ponownie uruchomione bez zbędnej zwłoki, po zakończeniu prac nad dostosowaniem w ww. zakresie dokumentów programowych i wdrożeniowych.

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego; 
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; 
3)    Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, 
4)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
5)    Zarządcy infrastruktury dworcowej.

 

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Transport

Nabór obejmuje wyłącznie projekty ujęte na liście projektów w pozytywnie zaopiniowanej przez IZ Strategii ZIT lub Strategii IIT Otulina Podkrakowska.

Nabór obejmuje następujące typy projektów:

A.    Transport miejski,
B.    Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Typy projektów nie mogą być łączone.

1.    Typ projektu A. Transport miejski

Wsparciem zostaną objęte następujące kategorie inwestycji:

1)    nabycie nowego zero- lub niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich,
2)    budowa, przebudowa oraz wyposażenie zaplecza technicznego służącego do obsługi i eksploatacji nisko- i zeroemisyjnego taboru autobusowego transportu publicznego,
3)    budowa, przebudowa infrastruktury do obsługi podróżnych korzystających z publicznego lub zbiorowego transportu miejskiego lub podmiejskiego lub aglomeracyjnego transportu kolejowego,
4)    rozwiązania dotyczące organizacji ruchu ułatwiające sprawne i bezpieczne poruszanie się pojazdami komunikacji publicznej lub zbiorowej,
5)    budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego,
6)    integracja usług transportowych, w tym cyfryzacja,
7)    tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury obsługi i ładowania / tankowania pojazdów  zeroemisyjnych w transporcie indywidualnym,
8)    wsparcie mogą uzyskać również przedsięwzięcia dotyczące ograniczania indywidualnego ruchu zmotoryzowanego, systemów miejskich wypożyczalni rowerów, wdrożenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej.

2.    Typ projektu B. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Wsparciem objęta będzie realizacja działań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) zgodnych z komunikatem KE z 17.12.2013 r. „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności” COM (2013) 913 final” oraz przygotowanymi dla KE „Wytycznymi. Opracowanie i wdrażanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej” i wdrażanych przez odpowiednie organy gmin lub ich związki lub stowarzyszenia albo inne formy współdziałania gmin. 

SUMP musi uzyskać pozytywną ocenę Zespołu oceniającego powołanego w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Beneficjentem typu projektu B mogą być wyłącznie stowarzyszenia ZIT / OPK.

Do przeliczenia wartości dofinansowania UE projektu ZIT/IIT stosuje się kurs 4,4074 zł.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny oraz Załączniku do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie”.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-  Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-  Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-  Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-  Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie

2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru

3. Zapoznaj się z Załącznikiem do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie” – poznaj założenia naboru;

4. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku oraz Instrukcję przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

54 strony

794.09 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

30 strony

651.09 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

13 strony

506.8 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

6 strony

763.55 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
13.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

417 078 677,72 zł

Data naboru

Start

13.03.2024

Koniec

23.04.2024

Termin rozstrzygnięcia

maj 2025
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.03.01-IZ.00-027/24