Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, typ A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej; typ B. Tworzenie miejsc przedszkolnych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, typ A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej i typ B. Tworzenie miejsc przedszkolnych
Spis treści

Wyniki oceny

Lista złożonych wniosków

5 czerwca 2024 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr FEMP.06.09-IP.01-022/24 w ramach Działania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, Typ projektu A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej, Typ projektu B Tworzenie miejsc przedszkolnych.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 149 wniosków o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 162 517 173,05 PLN, co stanowi 469,36 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

pdf

839.45 KB

Obowiązujący od
06.06.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach typu A obowiązkowa jest realizacja zajęć dodatkowych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) dla dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb: 

 • prowadzących do wszechstronnego rozwoju dzieci i większych szans w dalszej edukacji, zajęcia służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji w tym z zakresu kompetencji kluczowych oraz umiejętności przekrojowych lub 
 • wyrównujących deficyty i odpowiadających na specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. 

Dodatkowo, możliwe będzie w szczególności:  

 • doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadr wspieranych OWP w zakresie niezbędnym do budowania kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych dzieci oraz z zakresu pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także w zakresie diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie czy pedagogiki małego dziecka, 
 • działania integracyjne (m.in. z uwzględnieniem dzieci z grup mniejszościowych) uwzględniające m.in. edukację międzykulturową, 
 • działania z zakresu preorientacji zawodowej z uwzględnieniem zasady równości płci oraz zwalczanie stereotypów związanych z płcią w zakresie wykonywanych zawodów  
 • poprawa dostępności OWP dla wszystkich dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, w tym realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, 
 • wsparcie rodziców i opiekunów dzieci z OWP objętych wsparciem w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich i wspierania rozwoju dzieci na każdym etapie (np. możliwość konsultacji psychologicznej lub pedagogicznej. 

Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego dotyczy przede wszystkim organizacji zajęć dodatkowych, ale może temu towarzyszyć także wydłużenie godzin pracy placówek (tak, aby były one bardziej dostępne dla pracujących rodziców / opiekunów dzieci). 

W ramach typu B podejmowane będą działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego, tam, gdzie występują rzeczywiste deficyty i potrzeby np. na terenach wiejskich.  

Możliwe będzie: 

 • tworzenie miejsc przedszkolnych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego wraz z kosztami ich funkcjonowania (nie dłużej niż 12 miesięcy), 
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami. 

Typ B musi być łączony z typem A w odniesieniu do konkretnego OWP.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu. 
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 29.03.2024 r. do 05.06.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

90 strony

1.5 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

32 strony

758.47 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

16 strony

640.14 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

96 strony

1.65 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

16 strony

616.57 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

60 strony

1.33 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

53 strony

973.64 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

23 strony

603.17 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

10 strony

643.85 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

215.9 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

441.18 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90 %

Pula środków na nabór

34 624 923,29 PLN

Data naboru

Start

29.03.2024

Koniec

05.06.2024

Termin rozstrzygnięcia

Grudzień 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.09-IP.01-022/24