Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej, typ projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe.
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja na temat złożonych wniosków

W ramach naboru FEMP.05.06-IZ.00-032/24 dla Działania 5.6 Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej, Typ A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe, złożono 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania 201 032 210,33 zł, co stanowi 212,91% dostępnej w ramach naboru alokacji.

pdf

56.45 KB

Obowiązujący od
05.07.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Usługi publiczne

Nabór obejmuje typ projektów: A. Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe. 

W ramach działania realizowane będą projekty dotyczące rozwoju infrastruktury związanej z opieką nad osobami, które ze względu na swój wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach działania 5.6 możliwe jest wsparcie infrastruktury społecznej prowadzonej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja dotycząca:

1)    budowy, przebudowy, rozbudowy infrastruktury społecznej zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w poniżej wymienionych formach zdeinstytucjonalizowanych;

2)    zakupu sprzętu i wyposażenia służącego zapewnieniu kompleksowej opieki osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w poniżej wymienionych formach zdeinstytucjonalizowanych.

Dopuszczalna jest inwestycja w rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia - ale tylko tych które będą świadczyć opiekę w formie dziennej lub krótkookresowego pobytu całodobowego (miejsca całodobowe okresowego pobytu, tj. opieka wytchnieniowa) oraz w infrastrukturę rodzinnych domów pomocy. Dodatkowo wsparcie obejmować może placówki zapewniające dzienną opiekę dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zostały utworzone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie rekomendacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Rozwój infrastruktury w powyższym zakresie oraz zakup doposażenia ma przyczynić się do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.
W szczególności należy pamiętać o złożeniu:
-    Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-    Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-    Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-    Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.    Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.    Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

50 strony

967.36 KB

Obowiązujący od
28.05.2024

pdf

53 strony

765.01 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

6 strony

767.38 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
27.03.2024

zip

1.41 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

4 strony

414.11 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

92%

Pula środków na nabór

94 420 142,00 zł

Data naboru

Start

28.03.2024

Koniec

01.07.2024

Termin rozstrzygnięcia

grudzień 2024
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.05.06-IZ.00-032/24