Działanie 7.5 IIT- Obszary uzdrowiskowe, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 7 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, Działanie 7.5 IIT- Obszary uzdrowiskowe, typ projektu A Wsparcie obszarów uzdrowiskowych.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

1)    Centra aktywności lokalnej, 
2)    Instytucje kultury, 
3)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
4)    Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą również jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
5)    Kościoły i związki wyznaniowe, 
6)    Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, 
7)    Niepubliczne instytucje kultury, 
8)    Organizacje pozarządowe, 
9)    Podmioty ekonomii społecznej, 
10)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
11)    Pozarządowe organizacje turystyczne, 
12)    Przedsiębiorstwa świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/ uzdrowiskowe/ zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Ochrona środowiska

Nabór obejmuje typ projektów: A. Wsparcie obszarów uzdrowiskowych. 

W ramach działania  wspierana będzie interwencja na terenie gmin posiadających status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej, z wykorzystaniem IIT, tj. Innych Instrumentów Terytorialnych. Warunkiem ubiegania się o środki FEM 2021-2027 jest:

-    pozytywne zaopiniowanie strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce, przez IZ FEM 2021-2027;
-    ujęcie projektu, który ubiega się o dofinansowanie na liście projektów stanowiącej załącznik do strategii IIT, dla których wnioskodawcą będzie podmiot, uwzględniony w katalogu beneficjentów działania 7.5. 

Przy przeliczaniu wartości finansowania UE projektu wskazanego w strategii IIT stosuje się kurs 4,4074 zł.

W ramach działania 7.5 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych. Możliwe będzie m.in.:

1)    Wyposażanie w infrastrukturę uzdrowiskową oraz tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, takich jak np. pijalnie wód mineralnych, tężnie, parki zdrojowe, ścieżki ruchowe,
2)    Realizacja projektów podnoszących atrakcyjność miejscowości uzdrowiskowych bazujących na lokalnych potencjałach oraz walorach kulturowych i przyrodniczych, dzięki wsparciu infrastruktury do potrzeb zrównoważonej turystyki i stworzenia ponadlokalnej oferty turystycznej tematycznie zintegrowanej,
3)    Działania przyczyniające się do ochrony i rozwoju zasobów dziedzictwa kulturowego,
4)    Rozwój infrastruktury kultury.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:
-    Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-    Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-    Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-    Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.    Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.    Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

50 strony

1.02 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

43 strony

955.86 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

6 strony

767.25 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
27.03.2024

zip

1.41 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

8 strony

459.69 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

396.64 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

350 000,00 zł

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

86 626 000,00 zł

Data naboru

Start

28.03.2024

Koniec

20.12.2024

Termin rozstrzygnięcia

maj 2025 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.07.05-IZ.00-033/24