Działanie 6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego, typ projektu C.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 6, Działania 6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego, Typ C. System usług społecznych - upowszechnienie innowacji
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja na temat złożonych wniosków

26 czerwca 2024 r. o godzinie 15:00:00 zakończył się nabór nr FEMP.06.23-IP.01-037/24
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek no dofinansowanie. 

Wnioskodawca: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Tytuł projektu: Usługa Wrażliwa – upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi  
9 499 998,86 PLN, wkład własny: 499 999,94 PLN. 
 

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • jednostki samorządu terytorialnego

Jedynym Wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

Rodzaj pomocy

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie na terenie woj. małopolskiego usług społecznych świadczonych w społecznościach lokalnych, bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach przetestowanych uprzednio w ramach projektów inkubujących innowacje społeczne.

W celu wsparcia lokalnie działających instytucji w procesie świadczenia usług wcześniej niedostępnych na danym terenie, zastosowany zostanie mechanizm grantowy (w rozumieniu art. 41 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europ. w perspektywie fin. 2021–2027, wskazującym m.in. obowiązki benef.).

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje dwie ścieżki upowszechniania innowacji społecznych z zakresu: usług opiekuńczych, dostępności i włączenia społecznego, czyli z zakresów tematycznych projektów inkubujących innowacje społeczne w ramach PO WER w latach 2016-2023.

 • Ścieżka A: upowszechnianie innowacji w oparciu o mechanizm grantowy (punkty od 2 do 7 wykazu zadań)
 • Ścieżka B: upowszechnienie innowacji w oparciu o działania instruktażowo – doradcze (punkt 8 wykazu zadań).

Projekt będzie realizowany w ramach następujących zadań:

 1. Wybór i przygotowanie innowacji do wdrożenia.
 2. Wybór Grantobiorców I nabór.
 3. Wdrożenie innowacji.
 4. Wybór Grantobiorców II nabór.
 5. Wdrożenie innowacji.
 6. Ocena wdrożeń i wypracowanie rekomendacji.
 7. Upowszechnienie wdrożonych pilotażowo rozwiązań.
 8. Upowszechnienie innowacji w oparciu o działania instruktażowo-doradcze.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 12.06.2024 r. do 26.06.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

36 strony

676.25 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

85 strony

1.47 MB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

15 strony

488.98 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

14 strony

763.79 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

12 strony

624.28 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

19 strony

581.3 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

2 strony

391.81 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

35 strony

1.12 MB

Obowiązujący od
12.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Pula środków na nabór

9 500 000,00 zł

Data naboru

Start

12.06.2024

Koniec

26.06.2024

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.23-IP.01-037/24