Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • partnerstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.

2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

3)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

4)    Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,

5)    Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

6)    Spółki wodne.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa

W ramach przedmiotowego działania wsparcie będzie kierowane na budowę, rozbudowę, przebudowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej i/lub budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych w celu spełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Postępowanie obejmuje wyłącznie aglomeracje o wielkości od co najmniej 2 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM.

Nabór obejmuje następujące typy projektów:

A. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja, dotycząca:

1)    budowy, rozbudowy, przebudowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej niezbędnych do spełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991, dalej: Dyrektywa ściekowa);

2)    budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych służących spełnieniu wymagań określonych w Dyrektywie ściekowej wraz z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych;

3)    realizacji kompleksowych projektów gospodarki ściekowej, w których dopuszczalne jest włączenie do zakresu projektu również innych zadań będących integralną częścią takiego projektu i mających charakter uzupełniający. 

4)    działań uzupełniających np. wdrażanie inteligentnych rozwiązań i systemów zarządzania i monitorowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 • Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku  oraz Instrukcję przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA – które zawierają wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacji, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Umowa o dofinansowanie projektu, Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienie o dofinansowaniu Projektu zostały przyjęte Uchwałą Nr 2279/23 ZWM z dnia 28 listopada 2023 r., z późn. zm.

Dokumenty

pdf

50 strony

949.94 KB

Obowiązujący od
03.07.2024

pdf

48 strony

932.76 KB

Obowiązujący od
03.07.2024

pdf

6 strony

766.01 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
03.07.2024

zip

1.45 MB

Obowiązujący od
03.07.2024

pdf

8 strony

1.13 MB

Obowiązujący od
03.07.2024

pdf

9 strony

466.45 KB

Obowiązujący od
03.07.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

32 108 480,22 zł

Data naboru

Start

04.07.2024

Koniec

30.08.2024

Termin rozstrzygnięcia

Styczeń 2025 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.12-IZ.00-058/24