Działanie 2.10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu A Przeciwdziałanie ruchom masowym

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu A Przeciwdziałanie ruchom masowym.

Wyniki oceny

Informacje nt. złożonych wniosków

Do dnia 23.08.2023 r. w ramach naboru złożono 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 36 107 149,98 zł, co stanowi ponad 111,66% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

pdf
206.87 KB
Obowiązujący od
23.08.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • jednostki samorządu terytorialnego

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Ochrona środowiska

Dofinansowane mogą być projekty polegające na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej uszkodzeniem na skutek wystąpienia ruchów osuwiskowych ziemi oraz polegające na wykonaniu systemów zaprojektowanych w celu ochrony zagrożonych obszarów przed wystąpieniem takich zdarzeń. Realizacja projektu polegającego na przeniesieniu (budowie) infrastruktury możliwa jest tylko w przypadkach, gdy stabilizacja osuwiska jest niemożliwa lub koszty stabilizacji byłyby wyższe  od kosztów przeniesienia infrastruktury. Warunkiem realizacji projektu będzie posiadanie przez Wnioskodawcę:

 1. Karty rejestracyjnej terenu, na którym występują ruchy masowe/ Karty rejestracyjnej terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi oraz
 2. pozytywnej rekomendacji Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu zabezpieczenia osuwiska/projektu budowlanego obejmujących zakres zadań przewidzianych w projekcie.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.
W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. Postępowanie realizowane jest w trybie naboru otwartego – liczy się kolejność złożenia wniosku

Dokumenty

pdf
43 strony
887.05 KB
Obowiązujący od
19.07.2023
pdf
33 strony
751.59 KB
Obowiązujący od
19.07.2023
zip
1.35 MB
Obowiązujący od
19.07.2023
pdf
8 strony
1.14 MB
Obowiązujący od
19.07.2023
pdf
4 strony
418.38 KB
Obowiązujący od
19.07.2023

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

32 335 618,06 zł

Data naboru

Start

24.07.2023

Koniec

29.12.2023

Termin rozstrzygnięcia

maj 2024 r
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.10-IZ.00-016/23