6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ A: Małopolski program wspierania uczniów 

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.12 Edukacja - projekty Województwa Małopolskiego, typ A: Małopolski program wspierania uczniów .

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • służby publiczne

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

Planowany do realizacji projekt będzie składał się z dwóch wzajemnie uzupełniających się komponentów: 

Komponent 1  

 • Program wsparcia stypendialnego dla uczniów zdolnych i potrzebujących wsparcia ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną (m.in. z rodzin o niskich dochodach lub wielodzietnych lub z samodzielnym rodzicielstwem lub w których członek rodziny doświadcza niepełnosprawności) z wszystkich typów szkół począwszy od klasy II szkoły podstawowej. 

Dodatkowe kryteria wyboru stypendystów będą obligatoryjnie uwzględniały  odpowiednią średnią arytmetyczną ocen lub udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych.  

 • Program wsparcia stypendialnego dla zdolnych uczniów szkół podstawowych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, zdiagnozowanych z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach komponentu 2 i zakwalifikowanych do wsparcia w komponencie 2 (począwszy od klasy II). 

Dla tej grupy stypendystów zostaną opracowane odrębne kryteria dodatkowe, które będą dotyczyć zaangażowania w pracę nad własnym rozwojem (tj. np. frekwencja na warsztatach w ramach komponentu 2, udział w dodatkowych formach wsparcia w ramach komponentu 2, sukcesy w konkursie organizowanym w ramach komponentu 2; opracowanie indywidualnego planu, określającego kierunki dalszego rozwoju). 

Komponent 2 

Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć (SNO), a także wsparcie w tym zakresie kadry szkół i uczniów (komponent realizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły).  
W ramach komponentu planuje się do realizacji: 

 • opracowanie pełnego modelu diagnozy uczniów, 
 • przegląd i modyfikację oraz rozbudowanie zestawu narzędzi diagnostycznych, które pozwolą wyłonić uczniów wymagających wsparcia,
 • opracowanie programów zajęć dla uczniów,
 • opracowanie programów szkoleń dla nauczycieli,
 • szkolenia dla liderów (nauczycieli prowadzących diagnozę i warsztaty w szkołach),
 • szkolenia rad pedagogicznych,
 • wsparcie szkół i ich uczniów z SNO, służących rozwijaniu ich potencjału, budowaniu motywacji do pracy nad sobą i planowania własnego rozwoju,
 • organizację konkursów, umożliwiających zdrową rywalizację i refleksję nad własnym rozwojem,
 • wsparcie rodziców uczniów objętych programem w celu uświadomienia roli rodziny w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz w budowaniu ich aspiracji edukacyjnych,
 • organizację konkursów, umożliwiających zdrową rywalizację i refleksję nad własnym rozwojem, organizację forów, służących wymianie doświadczeń i prezentacji osiągnięć oraz budowaniu motywacji do dalszego rozwoju,
 • szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych, zainteresowanych wykorzystaniem rozwiązań projektowych w regularnej praktyce edukacyjnej. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny.
   

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 02.01.2024 r. do 31.01.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

35 strony

677.22 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

85 strony

1.49 MB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

15 strony

490.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

35 strony

701.68 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

52 strony

1.06 MB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

83 strony

1017.91 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

2 strony

209.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

22 strony

720.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90 %

Pula środków na nabór

38 689 794,00 PLN

Data naboru

Start

02.01.2024

Koniec

31.01.2024

Powiadom o starcie
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.12-IP.01-027/23