Działanie 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ A. Zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5, Działania 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach naboru wspierany będzie rozwój infrastruktury szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w zakresie zwiększenia ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w celu umożliwienia realizacji edukacji włączającej poprzez dostosowanie infrastruktury ww. szkół w tym zakresie oraz zakup niezbędnego w tym celu sprzętu i wyposażenia. 

Celem realizowanych projektów powinna być taka organizacja nauki w szkole ogólnodostępnej, aby każda z osób uczących się miała możliwość pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym szkoły, zgodnie ze swoimi możliwościami w warunkach uwzględniających indywidualne potrzeby. Takie podejście ułatwi też rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami dokonać świadomego wyboru w zakresie placówki w której będzie uczyć się ich dziecko (ogólnodostępna czy specjalna). 

W ramach niniejszego działania preferowane będą projekty zgodne z Modelem dostępnej szkoły (MDS) wypracowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach naboru możliwe będzie w szczególności: 

 1. rozbudowa, przebudowa istniejących obiektów (z wyłączeniem budowy nowych budynków) oraz prace remontowe w sytuacji, gdy tego typu prace stanowią niezbędny element projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji podstawowej polegającej na rozbudowie lub przebudowie danego obiektu i nie stanowią elementu dominującego kosztowo;

  prace remontowe, niezwiązane z rozbudową lub przebudową istniejących obiektów - jedynie w sytuacji, gdy są niezbędne dla uzyskania dostępności obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
   
 2. zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia powiązanego z rozwojem edukacji włączającej;
 3. zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego realizowanym projektem;
 4. realizacja działań innych niż inwestycyjne, niezbędnych do realizacji działań inwestycyjnych i z nimi bezpośrednio powiązanych (cross-financing w ramach limitu 5%), w szczególności organizacja zajęć z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji (celem każdego projektu z obszaru edukacji powinno być stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej i otwartej na osoby w różnej sytuacji).


 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie, przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

67 strony

1015.44 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

52 strony

1.63 MB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

11 strony

515.11 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

43 strony

1003.66 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

17 strony

510.01 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

1 strony

383.32 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

5 strony

674.73 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

51 strony

818.04 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

zip

2.25 MB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

10 strony

983.1 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

2 strony

201.87 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

3 strony

429.41 KB

Obowiązujący od
12.06.2024

pdf

30 strony

1.6 MB

Obowiązujący od
12.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85 %

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

2 500 000,00 PLN

Pula środków na nabór

12 993 900,00 PLN

Data naboru

Start

15.09.2024

Koniec

15.10.2024

Termin rozstrzygnięcia

Styczeń 2025 r.
Powiadom o starcie
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.05.01-IP.01-047/24