Rzecznik Funduszy Europejskich

Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich dla programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 został powołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2258/22 z dnia 27 grudnia 2022 r..

Jakie są zadania Rzecznika Funduszy Europejskich?

 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji FEM 2021-2027;
 • analizowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt. 1);
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w pkt 1);
 • dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach FEM 2021-2027;
 • formułowanie propozycji usprawnień dla IZ/IP w ramach FEM 2021-2027;
 • realizowanie funkcji mediacyjnej w kontaktach podmiotu przekazującego zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1), z właściwą instytucją;
 • sporządzanie rocznego raportu ze swojej działalności za poprzedni rok. 

Rzecznik Funduszy Europejskich w ramach wykonywanych zadań współpracuje z innymi Departamentami UMWM oraz z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.  

Rzecznik sporządza, w terminie do dnia 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkłada go instytucji zarządzającej. Instytucja zarządzająca zamieszcza zbiorczy roczny raport na swojej stronie internetowej.

W trakcie rozpatrywania ww. zgłoszeń IZ/ IP są zobowiązane do współpracy z RFE i udzielania wyjaśnień oraz przekazywania informacji umożliwiających adekwatną analizę przedstawianych w zgłoszeniach kwestii oraz wypracowanie usprawnień.

IZ/IP są zobowiązane również do przekazania RFE informacji zwrotnej o wykorzystaniu przekazanych propozycji usprawnień. RFE w prośbie o udzielenie wyjaśnień wskazuje termin oraz formę w jakiej powinny zostać mu przekazane informacje.

Kto może przekazać zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych, w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  • listownie na adres: Rzecznik Funduszy Europejskich FEM 2021-2027 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
  • poprzez doręczenie na Dziennik Podawczy Urzędu;
 2. elektronicznie na adres e-mail: rzecznikfem@umwm.malopolska.pl;
 3. elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego. 
 4. osobiście w godzinach pracy Urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym: tel. stacjonarny (12) 37 87 026, tel. komórkowy 728 485 515


Skontaktuj się

Spis treści
Spis treści

Jakie są wymagania formalne zgłoszenia?

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią Rzecznikowi jak najsprawniejsze działanie. W związku z tym koniecznie należy podać: 

imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu);
adres korespondencyjny;
telefon kontaktowy;
opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

Do realizacji zadań przez Rzecznika nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), z wyjątkiem działu VIII, który stosuje się odpowiednio. Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. Jednocześnie Rzecznik dokonuje oceny pilności spraw, nadając priorytet tym, co do których istnieje szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
 • prowadzonych postępowań administracyjnych, egzekucyjnych i sądowych;
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902);
 • wniosków związanych z udzielaniem porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów. 

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań. Rzecznik nie ma kompetencji do prowadzenia innych postępowań niż w sprawie zgłoszeń, samoistnego ich wznawiania ani wzruszania podjętych przez właściwe instytucje rozstrzygnięć w ich zastępstwie.