Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną.
Spis treści

Wyniki oceny

Wyniki oceny

W ramach naboru do Działania 8.14 typ A złożono 10 projektów, na łączną kwotę dofinansowania: 59 702 038,71 zł, co stanowi 145,21% dostępnej w ramach naboru alokacji

pdf

313.67 KB

Obowiązujący od
24.11.2023

Informacja o wynikach oceny formalnej

W dniu 1.02.2024 r. zakończył się etap oceny formalnej dla Działania 8.14 typ A. Wynik pozytywny uzyskało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 50 513 976,17 zł, co stanowi 122,86 % alokacji.

pdf

220.11 KB

Obowiązujący od
01.02.2024

Informacja o wynikach oceny finansowej

W dniu 18 marca 2024 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie.
Wynik pozytywny uzyskało 8 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 50 513 976,17 zł.

PDF

213.84 KB

Obowiązujący od
18.03.2024

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

W dniu 12 kwietnia 2024 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
Wynik pozytywny uzyskało 7 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 41 114 214,20 zł.

pdf

216.89 KB

Obowiązujący od
12.04.2024
Komisją Oceny Projektów

pdf

212.47 KB

Obowiązujący od
17.05.2024

Informacja na temat projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 23 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 881/24 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 
6 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 35 264 447,17 zł oraz 1 projekt do częściowego dofinansowania na kwotę 5 849 767,03 zł.

W związku z powyższym w ramach naboru nr FEMP.08.14-IZ.00-004/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 7 zadań, na kwotę 41 114 214,20 zł.

Informacja na temat projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 26 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 946/24 (.pdf, 212 KB) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał uzupełnienia dofinansowania dla 1 projektu na łączną kwotę 7 775 317,03 zł.

W związku z powyższym w ramach naboru nr FEMP.08.14-IZ.00-004/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 7 zadań, na kwotę 43 039 764,20 zł.

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
  Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborze będą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 5. Spółki wodne,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Partnerstwa instytucji pozarządowych,
 8. Podmioty ekonomii społecznej,
 9. Kościoły i związki wyznaniowe, 
 10. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 11. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, 
 12. Szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Ochrona środowiska

W ramach przedmiotowego postępowania wspierane będą projekty z zakresu zielono - niebieskiej infrastruktury realizowane na terenie Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.
Produkty projektów realizowanych w ramach działania muszą być ogólnodostępne i bezpłatne, a projekty mogą obejmować np.:

 1. elementy zielono-niebieskiej infrastruktury np. takie jak parki spacerowo-wypoczynkowe (w tym zabytkowe), parki kieszonkowe, stawy retencyjne, zielone przystanki, zielone dachy, fasady i ściany, przepuszczalne nawierzchnie oraz zadrzewienia;
 2. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych;
 3. sfinansowanie infrastruktury towarzyszącej – wyłącznie jako nieprzeważający kosztowo element szerszego projektu.

Obligatoryjnym elementem każdego projektu jest część edukacyjna, realizowana na rzecz i z udziałem lokalnej społeczności

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 • Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

 

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

910.91 KB

Obowiązujący od
28.11.2023

pdf

33 strony

705.44 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

zip

771.12 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

pdf

8 strony

1.16 MB

Obowiązujący od
22.08.2023

pdf

5 strony

425.75 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

pdf

1 strony

509.26 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

Aktualności

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

41 114 214,20 zł

Data naboru

Start

05.07.2023

Koniec

16.11.2023

Termin rozstrzygnięcia

kwiecień 2024
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.14-IZ.00-12-004/23