8.12 Transformacja transportu

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu.

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborze będą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 4. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 5. Zarządcy infrastruktury dworcowej.

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Transport

W ramach przedmiotowego postępowania wspierane będą projekty z zakresu zintegrowanego, nowoczesnego i zeroemisyjnego systemu transportowego realizowane na terenie Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Nabór obejmuje następujące typy projektów:
A.    Zeroemisyjny tabor autobusowy, w tym wodorowy,
B.    Zaplecze techniczne do obsługi taboru autobusowego,
C.    Infrastruktura do obsługi podróżnych,
D.    Integracja usług transportowych dotyczących powiązań lokalnych i ponadlokalnych, w tym cyfryzacja,
E.    Ogólnodostępna infrastruktura obsługi i ładowania pojazdów zeroemisyjnych,
F.    Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 • Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf
49 strony
949.99 KB
Obowiązujący od
09.08.2023
pdf
50 strony
837.3 KB
Obowiązujący od
09.08.2023
zip
770.78 KB
Obowiązujący od
09.08.2023
zip
1.35 MB
Obowiązujący od
09.08.2023
pdf
8 strony
1.14 MB
Obowiązujący od
09.08.2023
pdf
13 strony
507.89 KB
Obowiązujący od
09.08.2023
pdf
1 strony
509.16 KB
Obowiązujący od
09.08.2023

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

172 617 188,51 zł

Data naboru

Start

10.08.2023

Koniec

31.10.2023

Termin rozstrzygnięcia

kwiecień 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.12-IZ.00-017/23