sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu A Drogi powiatowe.
Opublikowano: 24.01.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektu: A. Drogi powiatowe. 

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja, dotycząca:

a)    budowy, przebudowy dróg powiatowych;
b)    budowy, przebudowy obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

25.01.2024

Koniec

29.03.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, typ B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Opublikowano: 23.01.2024
Nabór trwa

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację usług wsparcia obejmujących: 

W typie A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę...

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Start

29.01.2024

Koniec

20.03.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.27 Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+, typ projektu: A: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie, typ projektu B: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla równości szans kobiet i mężczyzn, typ projektu C: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji dzieci i młodzieży, typ projektu D: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji osób dorosłych, typ projektu E: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, typ projektu F: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia obywateli państw trzecich.
Opublikowano: 17.01.2024
Nabór trwa

W ramach Działania zaplanowano interwencje na rzecz budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

17.01.2024

Koniec

05.03.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Opublikowano: 17.01.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Zaplanowane wsparcie ma na celu wdrożenie praktycznych rozwiązań dotyczących zwiększenia w Małopolsce dostępności podmiotów prowadzących zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 instytucjonalne formy opieki (tj. żłobki, kluby...

Maksymalna wartość projektu

500 000,00 zł

Start

17.01.2024

Koniec

27.02.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.
Opublikowano: 10.01.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Realizowane będą kompleksowe projekty powiatowych urzędów pracy z województwa małopolskiego dotyczące aktywizacji zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Działania podejmowane w ramach projektów...

Maksymalny procent dofinansowania

Start

10.01.2024

Koniec

24.01.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0
Opublikowano: 28.12.2023
Nabór trwa

Typ projektu obejmuje wsparcie działań służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom...

Maksymalny procent dofinansowania

80 %

Start

29.12.2023

Koniec

04.04.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5, Działania 5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. wsparcie Infrastruktury typu fablab
Opublikowano: 05.12.2023
Nabór zakończony
Wyniki

W ramach naboru realizowane będzie wsparcie infrastruktury specjalistycznej i wyposażenia innowacyjnych pracowni/ laboratoriów typu fablab. Będą to kreatywne przestrzenie, dostępne dla osób indywidualnych, szkół i placówek oświatowych, jak i...

Minimalna wartość projektu

4 500 000,00 zł

Start

06.12.2023

Koniec

14.02.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, typ projektu A Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB, typ projektu B Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazach: GESUT (Geodezyjna Sieć Uzbrojenia Terenu), BDOT500.
Opublikowano: 29.11.2023
Nabór trwa

Do wsparcia w ramach Działania 1.7 planowane są projekty dotyczące uzupełnienia rejestrów publicznych (baz danych) zasobów geodezyjnych, w zakresie, jaki umożliwi wykorzystanie wdrożonych już e-usług z obszaru informacji przestrzennej,...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

30.11.2023

Koniec

02.04.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.10 Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – Instrumenty finansowe oraz dla Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej – Instrumenty finansowe, Działanie 2.8 Wsparcie rozwoju OZE – Instrumenty finansowe, Działanie 2.18 Poprawa efektywności energetycznej ZIT, IIT – Instrument finansowy i Działanie 2.22 Wsparcie rozwoju OZE – ZIT, IIT – instrumenty finansowe.
Opublikowano: 29.11.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Celem postępowania jest wybór projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych dla działań Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027” z zakresu instrumentów finansowych tj. projektów realizowanych odpowiednio w ramach:...

Maksymalny procent dofinansowania

Start

04.12.2023

Koniec

18.12.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
Opublikowano: 23.11.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Dofinansowanie będzie miało na celu zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska. W ramach działania planuje się wsparcie w zakresie:

...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

23.11.2023

Koniec

16.02.2024