Zgłoszenia podejrzenia niezgodności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Beneficjenci programu FEM oraz wszystkie instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie Programu FEM zobowiązani są do przestrzegania horyzontalnych zasad równościowych:

 • zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zasady równości kobiet i mężczyzn.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 , każda Instytucja Zarządzająca w okresie wdrażania programu wyznacza koordynatora zasad równościowych.

Koordynatorem ds. równości z ramienia Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jest Barbara Kasprzycka, e-mail: Barbara.Kasprzycka@umwm.malopolska.pl,  tel. (12) 299 09 70

Dodatkowo, na każdym etapie realizacji, projekty dofinansowane w ramach FEM oraz działania beneficjenta i instytucji muszą być zgodne z:

Zgodnie z Samooceną spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych w Polsce, w celu zapewnienia stosowania KPP w ramach programów finansowanych ze środków UE oraz właściwej koordynacji wewnątrz systemu instytucjonalnego, w ramach każdej instytucji zarządzającej wyznacza się koordynatora do spraw Karty praw podstawowych.

Koordynatorem ds. KPP z ramienia Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jest Agnieszka Bartnik, e-mail: Agnieszka.Bartnik@umwm.malopolska.pl, tel. (12) 299 06 72

W ramach systemu wdrażania funduszy europejskich przygotowano dodatkową ramową procedurę, umożliwiającą złożenie zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z KPP lub KPON interwencji w ramach programów unijnych.

Procedura ta nie zastępuje możliwości wynikających z systemu ochrony praw w zakresie zaskarżania działań organów publicznych. Skargę na niestosowanie KPP lub KPON można wnieść do Rzecznika Praw Obywatelskich (zapoznaj się z informacjami na stronie ), lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Zgłoszenia podejrzenia niezgodności z KPP i KPON w ramach FEM

Opracowano na podstawie dokumentu Samoocena spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych w Polsce oraz Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

Zgłoszenie podejrzenia niezgodności z KPP/KPON może dotyczyć wszelkich działań podejmowanych przez beneficjenta lub instytucje w związku z realizowanymi projektami w ramach programu, w tym projektów własnych IZ/IP. Możliwość wniesienia zgłoszenia dotyczy również działań IZ/IP związanych z realizacją programu, w tym dokumentów, procedur lub wytycznych, a także czynności podejmowanych przez te instytucje w związku z wdrażaniem programu.

Kto może wnieść zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP/KPON

Jeśli jesteś:

 • uczestnikiem projektu
 • ostatecznym odbiorcą projektu
 • wnioskodawcą
 • beneficjentem
 • partnerem

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, możesz zgłosić podejrzenie niezgodności z KPP/KPON.

Wnosząc zgłoszenie należy wykazać się istnieniem interesu faktycznego (powinna istnieć podstawa faktyczna dla zgłaszającego do wniesienia zgłoszenia – np. konieczność zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku). W przypadku zgłoszeń dot. podejrzenia niezgodności z KPON zgłoszenia mogą wnosić osoby z niepełnosprawnością lub ich przedstawiciele ustawowi.

Jednocześnie każdy* – w tym również organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności lub równego traktowania – może poinformować beneficjenta lub instytucję zaangażowaną w realizację FEM o zauważonych problemach, nieprawidłowościach czy błędach w stosowaniu zapisów KPP/KPON. Obowiązkiem tych podmiotów będzie weryfikacja przedstawionej informacji i podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do jej uwzględnienia lub odrzucenia – w zależności od stanu faktycznego.

Czego może dotyczyć zgłoszenie?

Zgłoszenia podejrzenia niezgodności z KPP lub KPON mogą dotyczyć:

 • projektu (operacji) lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu w ramach FEM;
 • projektów (operacji) realizowanych przez IP, lub działań IP związanych z wdrażaniem programu FEM;
 • projektów (operacji) realizowanych przez IZ, lub działań IZ związanych z wdrażaniem programu FEM.

Obowiązkiem instytucji, do której wpłynie zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP lub KPON jest jego weryfikacja. Jeżeli w wyniku ustaleń instytucji zostanie stwierdzone, że zapisy KPP/KPON nie są respektowane, powodując jednocześnie naruszenie prawa powszechnie obowiązującego, Instytucja realizująca zgłoszenie informuje o tym odpowiednie instytucje ochrony prawa.

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPP instytucja realizująca zgłoszenie powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie , tj. możliwości zgłoszenia naruszenia np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu.

W przypadku potwierdzenia podejrzenia naruszenia KPON oraz związanego z tym naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, instytucja realizująca zgłoszenie przekazuje zgłoszenie do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta, a także właściwych organów ścigania. W przypadku podejrzenia niezgodności z KPON projektu lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu, bez względu na wynik analizy, instytucja realizująca zgłoszenie zgłasza podejrzenia do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta, a także właściwych organów ścigania oraz do wiadomości IZ.

Instytucja realizująca zgłoszenie,  niezależnie od wyników przeprowadzonej przez siebie weryfikacji, informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia skargi do właściwych organów ochrony prawa.

Schemat realizacji zgłoszenia

W odniesieniu do wsparcia w ramach programu FEM, obowiązywać będzie następujący schemat realizacji zgłoszeń podejrzeń niezgodności projektów/operacji/działań z KPP lub KPON:

Zgłoszenie dot. projektu lub działań beneficjenta FEM realizuje instytucja ogłaszająca nabór (Instytucja Pośrednicząca FEM lub Instytucja Zarządzająca FEM)

 

Schemat blokowy ilustrujący realizację zgłoszeń podejrzeń niezgodności dotyczących projektu lub działań beneficjenta FEM.

 
W przypadku podejrzenia niezgodności z KPP lub KPON projektu lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu, IP/IZ po otrzymaniu zgłoszenia analizuje zgłoszenie i podejmuje czynności wyjaśniające, adekwatne do zakresu zgłoszenia, m.in. gromadzi dokumentację, wzywa beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień.

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPP instytucja powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie , tj. możliwości zgłoszenia naruszenia np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, IP/IZ zawiadamia także właściwe organy ścigania oraz IZ.

W przypadku zgłoszenia dot. naruszenia KPON, bez względu na wynik analizy, instytucja zgłasza podejrzenia do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta, a także właściwych organów ścigania oraz do wiadomości IZ.

Szczegółowa procedura realizacji zgłoszeń została określona w Podręczniku Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Podproces 20 D – Niezgodność w projektach wdrażanych przez Departament Funduszy Europejskich z KPP oraz KPON (Uchwała Nr 657/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Podręcznika Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 – wersja 3. oraz w Podręcznikach Instytucji Pośredniczących Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: cz.2 pkt 7 Podręcznika IP- Zasady postępowania z podejrzeniami niezgodności projektów (operacji) lub działań z KPP i KPON; Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Instrukcja rozpatrywania zgłoszeń w zakresie KPP i KPON).

Zgłoszenie dot. projektów realizowanych przez IP, lub działań IP związanych z wdrażaniem programu FEM realizuje Instytucja Zarządzająca FEM

Schemat blokowy ilustrujący realizację zgłoszeń podejrzeń niezgodności dotyczących projektów realizowanych przez IP, lub działań związanych z wdrażaniem programu FEM.

 
W przypadku podejrzenia o niezgodności z KPP lub KPON projektów realizowanych przez IP lub działań IP związanych z wdrażaniem programu FEM, IZ po otrzymaniu zgłoszenia analizuje, czy dane zdarzenie może stanowić podejrzenie naruszenia KPP/KPON i ustala, czy posiada wszystkie niezbędne informacje do przeanalizowania sprawy. IZ zwraca się z prośbą do IP o przedstawienie stosownych wyjaśnień, w uzasadnionych przypadkach wszczyna kontrolę w IP.

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPP, IZ powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie , tj. zgłoszenia naruszenia np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, IZ zawiadamia także właściwe organy ścigania.

W przypadku potwierdzenia podejrzenia naruszenia KPON oraz związanego z tym naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, IZ przekazuje zgłoszenie do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta, a także właściwych organów ścigania.
Szczegółowa procedura realizacji zgłoszeń została określona w Podręczniku Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Podproces 1H – Niezgodność operacji wspieranych z Funduszy z KPP oraz KPON.

Zgłoszenie dot. projektów realizowanych przez IZ, lub działań IZ związanych z wdrażaniem programu FEM realizuje Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE)

Schemat blokowy ilustrujący realizację zgłoszeń podejrzeń niezgodności dotyczących projektów realizowanych przez IZ, lub działań IZ związanych z wdrażaniem programu FEM.
 

W przypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia niezgodności z KPP lub KPON projektów lub działań IZ FEM, Rzecznik Funduszy Europejskich analizuje zgłoszenie, a następnie w celu ustalenia, czy prawo określone w KPP jest respektowane, zwraca się z prośbą do IZ o przedstawienie stosownych wyjaśnień. Po przeanalizowaniu zgłoszenia, Rzecznik Funduszy Europejskich przedstawia IZ wnioski z analizy.

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPP, Rzecznik Funduszy Europejskich powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie , tj. zgłoszenia naruszenia np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, Rzecznik Funduszy Europejskich zawiadamia także właściwe organy ścigania.

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPON oraz związanego z tym naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Rzecznik kieruje zgłoszenie do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta, a także właściwych organów ścigania.


Zgłoszenie dot. projektów (operacji)/działań beneficjenta lub instytucji, które wpłynęło za pośrednictwem KE realizuje Rzecznik Funduszy Europejskich lub IZ

Schemat blokowy ilustrujący realizację zgłoszeń podejrzeń niezgodności dotyczących projektów (operacji) /działań beneficjenta lub instytucji, które wpłynęły za pośrednictwem KE.

 

 
W przypadku przekazania przez KE zgłoszenia podejrzenia niezgodności z KPP lub KPON projektów/działań, które wpłynęło do KE, właściwym do jego rozpatrzenia jest Rzecznik Funduszy Europejskich (dot. projektów/operacji/działań IZ) lub IZ (w pozostałych przypadkach).

RFE/IZ analizuje, czy dane zdarzenie może stanowić podejrzenie naruszenia KPP lub KPON i ustala, czy posiada wszystkie niezbędne informacje do zbadania sprawy. W celu ustalenia, czy prawa określone w KPP/KPON są respektowane, Rzecznik Funduszy Europejskich/IZ zwraca się do IZ/IP o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPP, Rzecznik Funduszy Europejskich powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie , tj. zgłoszenia naruszenia np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu.  

W przypadku potwierdzenia informacji o naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, IZ/Rzecznik Funduszy Europejskich kieruje zgłoszenie do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta, a także zawiadamia właściwe organy ścigania.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie podejrzenia niezgodności z KPP lub KPON może zostać wniesione w formie pisemnej lub w innej formie jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego.

Zgłoszenie pisemne w wersji elektronicznej można wysłać za pośrednictwem:

 • skrzynki e-mail: KPP_KPON@umwm.malopolska.pl lub innej wskazanej w dokumentacji naboru
 • platformy e-PUAP- adres elektronicznej skrzynki podawczej: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Zgłoszenie w wersji pisemnej tradycyjnej można wysłać pocztą/kurierem na adres korespondencyjny:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub dostarczyć je osobiście na dziennik podawczy UMWM w jednej z poniższych lokalizacji:

 • ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
 • ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków;
 • ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków;
 • ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim;
 • al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ;
 • ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów;
 • ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane;
 • ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka.

Zgłoszenie może zostać wniesione osobiście w formie ustnej do protokołu pod adresem: ul. Wielicka 72 A, pokój 102, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, po wcześniejszym umówieniu się z Koordynatorem ds. KPP (tel. 12 2990672, e-mail: agnieszka.bartnik@umwm.malopolska.pl )

Istnieje możliwość wniesienia zgłoszenie w innej formie, jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Proszę skorzystać z formularza zgłoszeniowego (załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2)

W zgłoszeniu należy zawrzeć niezbędne informacje, umożliwiające rozpatrzenie Państwa zgłoszenia, w tym:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • dane do kontaktu,
 • numer projektu (jeśli dotyczy),
 • wykazanie się istnieniem interesu faktycznego
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami dotyczącymi zgłoszenia.

Termin rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności projektu (operacji)/działań z KPP lub KPON będą  analizowane w terminie 2 miesięcy od ich wpływu do odpowiednich do ich weryfikacji instytucji. W uzasadnionych przypadkach, będzie istniała możliwość wydłużenia tego terminu, o czym podmiot/osoba składająca zgłoszenie zostanie poinformowany.

Informowanie Komitetu Monitorującego FEM

Instytucja Zarządzająca FEM jest zobowiązana do przygotowania zbiorczej informacji o zgłoszeniach podejrzenia niezgodności oraz o przypadkach niezgodności z KPP/KPON projektów lub działań związanych z realizacją projektów i wdrażaniem programu. Sprawozdanie to jest przedstawiane na posiedzeniu Komitetu Monitorującego FEM co najmniej raz w roku. W sprawozdaniu uwzględnia się zgłoszenia przekazane przez Komisję Europejską, wniesione do IZ/IP oraz do Rzecznika Funduszy Europejskich (z uwzględnieniem informacji pochodzącej od Rzecznika Praw Obywatelskich). KM FEM  jest informowany o charakterze oraz liczbie zgłoszeń i przypadków niezgodności interwencji realizowanej w ramach programu z przepisami KPP/KPON, ich statusie, działaniach podjętych przez  właściwe instytucje w związku z ich wystąpieniem oraz działaniach naprawczych/ prewencyjnych w celu uniknięcia powtórzenia się takich sytuacji w przyszłości.

Dokumenty

Podstawę do realizacji horyzontalnych zasad równościowych, KPP oraz KPON stanowią następujące dokumenty:

•    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
•    Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP)
•    Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
•    Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)
•    Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027
•    Samoocena spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych w Polsce