Priorytet 2 Fundusze europejskie dla środowiska

W ramach priorytetu realizowane będzie wsparcie:

 • efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
 • energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju, 
 • dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, 
 • dotyczące dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej, 
 • dotyczące transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej, 
 • wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Zobacz działania realizowane w ramach tego programu

Nabór trwa
zgłoś się do

05.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

05.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

04.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

04.09.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

30.08.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • partnerstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

31.07.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Energetyka
Szczegóły

Wskaźniku produktu

Wskaźnik
Jednostka miary
Cel pośredni
Cel końcowy
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)
przedsiębiorstwa
0
31
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych
przedsiębiorstwa
0
31
Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej
Lokale mieszkalne
0
135
Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetyczne
metry kwadratowe
0
705612
Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze
km
0
19
Ludność́ objęta projektami
osoby
0
2157000
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
wkłady na rzecz strategii
0
6