Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

W ramach priorytetu realizowane będą cele polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych  w następujących obszarach:

 • poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej;
 • wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia;
 • wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej; 
 • wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji; 
 • wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów;
 • wspieranie integracji społeczno-gospodarczej społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; 
 • zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej;
 • wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Zobacz działania realizowane w ramach tego programu

6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Nabór trwa
zgłoś się do

05.06.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

12.06.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Nauka i edukacja
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

30.04.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa
 • Ochrona zdrowia
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

23.05.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Nauka i edukacja
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

05.06.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Nauka i edukacja
Szczegóły
6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Nabór trwa
zgłoś się do

24.04.2024

Dla

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Co?

 • dotacja

Na co:

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne
Szczegóły

Wskaźniku produktu

Wskaźnik
Jednostka miary
Cel pośredni
Cel końcowy
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
osoby
5220
26350
Liczba osób pracujących
osoby
460
2300
Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie
osoby
1580
7950