Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej.
Spis treści

Wyniki oceny

Informacje nt. złożonych wniosków

W ramach naboru do Działania 8.14 typ B złożono 1 projekt na kwotę dofinansowania: 4 682 952,76 zł, co stanowi 45,56% dostępnej w ramach naboru alokacji

pdf

207.91 KB

Obowiązujący od
24.11.2023

Informacja o wynikach oceny formalnej

W dniu 08.02.2024 r. zakończył się etap oceny formalnej dla Działania 8.14 typ B. Wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 3 298 428,49 zł, co stanowi 32,09 % na konkurs alokacji.

pdf

42.6 KB

Obowiązujący od
08.02.2024

Informacja o wynikach oceny finansowej

W dniu 5 marca 2024 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru nr FEMP.08.14-IZ.00-005/23 dla Działania 8.14 Transformacja klimatyczna, typ B. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
Wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 3 298 428,49 zł.

pdf

208.67 KB

Obowiązujący od
05.03.2024

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

W dniu 8 kwietnia 2024 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru nr FEMP.08.14-IZ.00-005/23.
Wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 3 298 428,49 zł.

pdf

209.15 KB

Obowiązujący od
08.04.2024
Komisją Oceny Projektów

pdf

206.63 KB

Obowiązujący od
17.05.2024

Informacja o wyborze projektów do dofinansowania

W dniu 16 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 814/24 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 1 projektu na kwotę dofinansowania wynoszącą 3 298 428,49 zł.

W związku z powyższym w ramach naboru nr FEMP.08.14-IZ.00-005/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 1 zadania, na kwotę 3 298 428,49 zł.

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborze będą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 5. Spółki wodne,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Partnerstwa instytucji pozarządowych,
 8. Podmioty ekonomii społecznej,
 9. Kościoły i związki wyznaniowe, 
 10. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 11. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, 
 12. Szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Ochrona środowiska

W ramach przedmiotowego postępowania wspierane będą projekty z zakresu ochrony bioróżnorodności realizowane na terenie Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.
Produkty projektów realizowanych w ramach działania muszą być ogólnodostępne i bezpłatne, a projekty mogą dotyczyć:

 1. czynnej ochrony ekosystemów, siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 2. renaturyzacji lokalnych ekosystemów leśnych i rzecznych;
 3. ochrony, pielęgnacji i konserwacji istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 4. budowy i rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (ochrona ex situ) takich jak np. ogrody botaniczne, arboreta, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich, banki genowe;
 5. ograniczenia antropopresji na terenie obszarów objętych formą ochrony przyrody poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w celu ukierunkowania ruchu turystycznego oraz ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku osób zwiedzających – wyłącznie jako element szerszego projektu z zakresu czynnej ochrony przyrody tj. nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych;
 6. opracowywania dokumentów planistycznych dla obszarów objętych formą ochrony przyrody, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin oraz opracowywania dokumentów planistycznych dla potencjalnych nowych lokalnych form ochrony przyrody takich jak użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, formy ochrony gatunkowej itp. – wyłącznie jako element szerszego projektu z zakresu czynnej ochrony przyrody tj. nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowalnych.

Obligatoryjnym elementem każdego projektu jest część edukacyjna, realizowana na rzecz i z udziałem lokalnej społeczności.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.
W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 • Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.
 

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

45 strony

906.18 KB

Obowiązujący od
28.11.2023

pdf

33 strony

868.48 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

zip

771.19 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

pdf

8 strony

1.16 MB

Obowiązujący od
22.08.2023

pdf

5 strony

435.69 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

pdf

1 strony

507.28 KB

Obowiązujący od
04.07.2023

Aktualności

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

10 278 557,00 zł

Data naboru

Start

05.07.2023

Koniec

16.11.2023

Termin rozstrzygnięcia

kwiecień 2024
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.08.14-IZ.00-12-005/23