6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym, typ projektu B: działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatny, typ projektu B: działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Dostępna pula środków

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 9 454 586,87 PLN, przy czym alokacja została podzielona na pięć podregionów:
    1.  

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne

W ramach Działania 6.5 typ B zaplanowano inicjatywy mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn oraz interwencje dotyczące wspierania rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym oraz równouprawnienia na rynku pracy celem zmniejszania segregacji na rynku pracy ze względu na płeć.

Wsparcie w projektach ma celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim poprzez zwiększenie i upowszechnienie wiedzy z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapewnienia większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, przełamywania stereotypów związanych z płcią oraz zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy.

Zaplanowane działania muszą być realizowane na rzecz dorosłych mieszkańców/ osób pracujących/ uczących się na terenie wybranego podregionu województwa małopolskiego, różnego rodzaju działań edukacyjnych (np. szkoleń/kursów, webinarów, warsztatów) dotyczących tematyki (element obligatoryjny w każdym projekcie):

 • równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście obowiązujących przepisów prawa w Polsce),
 • podstawowych pojęć związanych z kwestiami równości kobiet i mężczyzn,
 • przesłanek podstawowych regulacji prawnych z zakresu polityki równości Unii Europejskiej,
 •  zwalczania stereotypów płciowych i uprzedzeń
 •  przejawów dyskryminacji ze względu na płeć,
 •  ekonomicznych i społecznych konsekwencji braku równości,
 •  promocji dobrych praktyk w zakresie równości kobiet i mężczyzn w szczególności z innych krajów europejskich np. wśród pracodawców.

W każdym projekcie muszą być zaplanowane zarówno działania edukacyjne (dla różnych możliwych grup, w tym m.in. pracodawców) oraz wszystkie działania bezpośrednie mające na celu wspieranie aktywności, w szczególności kobiet na rynku pracy.

Działania edukacyjne muszą być uzupełnione w każdym projekcie działaniami bezpośrednimi (w zależności od potrzeb danej osoby) w formie:

 • doradztwa, w tym wsparcia konsultacyjnego, informacyjnego (indywidualnego lub grupowego) sprzyjającego wypracowaniu równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym np. w zakresie zarządzania czasem, asertywności, bilansu kompetencji, w tym dotyczącego możliwości poprawy sytuacji na rynku pracy (np. poprzez udział w projektach aktywizacji zawodowej) i możliwości wykorzystania dostępnych w Małopolsce form opieki nad dziećmi lub osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • organizacji grup wsparcia mających na celu poprawę sytuacji osób na rynku pracy,
 • wsparcia motywacyjnego (psychologicznego),
 • poradnictwa prawnego,
 • poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
 • wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu polegającego na zapewnieniu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub dziećmi (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia).

Uzupełniająco do działań edukacyjnych i bezpośrednich możliwa jest organizacja wydarzeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym (kampanie, konferencje) upowszechniające wiedzę na temat równości kobiet i mężczyzn w różnych aspektach życia.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w Regulaminie wyboru projektów FEMP.06.05-IP.02-014/24.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych : 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.
 5. Załóż konto w systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online

Poprzez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl - wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie dokumenty należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.

Przydatne wskazówki

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego naboru.
 2. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym.
 3. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

Dokumenty

pdf

80 strony

781.96 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

27 strony

325 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

11 strony

414.18 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

83 strony

962.46 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

15 strony

246.14 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

2 strony

150.98 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

12 strony

263.07 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

75 strony

763.88 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

33 strony

189.73 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

21 strony

247.41 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

2 strony

41.66 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

DOCX

10 strony

87.53 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

3 strony

140.22 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalna kwota dofinansowania

400 000,00 PLN w każdym z podregionów

Maksymalny procent dofinansowania

95%.

Pula środków na nabór

9 454 586,87 PLN, przy czym alokacja została podzielona na pięć podregionów.

Data naboru

Start

19.06.2024

Koniec

30.07.2024

Termin rozstrzygnięcia

Planowany termin zakończenia oceny projektów to grudzień 2024 roku.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu: Prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach między 10:00 a 13:00.
Marzena Perkowska - Pyzik
marzena.perkowska-pyzik@wup-krakow.pl
Magdalena Kuklińska
magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym w Krakowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.05-IP.02-014/24