Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący (KM) jest niezależnym organem, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w realizacji programu. W jego skład wchodzą:

  • przedstawiciele strony publicznej
  • przedstawiciele strony niepublicznej

Dodatkowo w posiedzeniach KM mogą wziąć udział – w charakterze obserwatorów – przedstawiciele innych instytucji (w tym np. Komisji Europejskiej).

Informacje ogólne

Kryteria, które powinny spełniać osoby wyznaczone do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Podmioty, które przyjmą zaproszenie do składu KM, wyznaczą swoich przedstawicieli do prac w KM wobec których będzie obowiązywał wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii. Ponadto, wyznaczeni przedstawiciele powinni spełniać następujące wymogi:
a) posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji ww. programu;
b) brać aktywny udział i być zaangażowanym w konsultowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;
c) cechować się ogólnymi kompetencjami i wiedzą umożliwiającą efektywne sprawowanie funkcji w Komitecie.
Wymogi określone w lit. a) - c) stanowią wskazówki, jakimi powinny kierować się podmioty wyznaczające przedstawicieli do komitetu. Ich spełnianie nie podlega weryfikacji i ocenie przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Powołanie Komitetu

Powołanie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 stanowiło jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Komitet został powołany na podstawie Uchwały nr 251/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (.pdf, 446 KB).

Sposób działania Komitetu Monitorującego określa regulamin, który został przyjęty na I posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerzy spoza administracji. Sposób doboru członków Komitetu jest określony w ustawie wdrożeniowej oraz w  Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca (IZ) ustalił udział przedstawicieli podmiotów sektora publicznego i niepublicznego w składzie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 i wymogi dla przedstawicieli podmiotów w Komitecie.

Struktura KM została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich podmiotów sektora publicznego i niepublicznego, w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. IZ, określając strukturę Komitetu Monitorującego, zapewnia realizację zasady partnerstwa, stwarza warunki do jego sprawnego funkcjonowania oraz bierze pod uwagę zasady horyzontalne.

Zadania Komitetu

Do najważniejszych zadań Komitetu Monitorującego należą:

  • zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów, w tym wszelkich zmian w kryteriach,
  • przegląd postępów wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,
  • analiza wszelkich kwestii mających wpływ na program,
  • prezentacja uwag dotyczących programu oraz jego ewaluacja

Zadania Komitetu są określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 569/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r. Wersja archiwalna z 21 lutego 2023 r. (.pdf, 365 KB).

 

 

Sekretariat Komitetu Monitorującego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Regionu

ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków

(12) 29 90 969

komitetmonitorujacy@umwm.malopolska.pl

 

Uchwały Komitetu Monitorującego

Powiązana kategoria aktualności